• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   Nga cho bi?t ?ang ti?p t?c t?n c?ng quy m? l?n nh??m va?o các m?c tiêu quan s? c?a U-crai-na - U-crai-na cho bi?t s?n sàng cung c?p s?? ??m b?o an ninh cho Nga trong ?i?u ki?n nh?t ??nh
    M?i nh?t:2022-12-08 18:11:33   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Theo Tan Hoa x?: Nga?y 6/12, B? tr??ng Qu?c phòng Nga X?i-gu cho bi?t, quan ??i Nga ?ang ti?p t?c th?c hi?n các cu?c t?n c?ng quy m? l?n nh?m vào các doanh nghi?p c?ng nghi?p qu?c phòng, h? th?ng ch? huy và ki?m soát quan s? và các m?c tiêu khác c?a U-crai-na ?ê? phát na?t ti?m l?c quan s? c?a U-crai-na. Phái ?oàn ?àm phán U-crai-na m??i ?ay cho bi?t, U-crai-na s?n sàng cung c?p s?? ??m b?o an ninh cho Nga trong ?i?u ki?n nh?t ??nh.

   Nhóm G7, Liên minh chau ?u và ?-xtray-li-a a?p ??t m?c giá tr?n 60 USD/thùng ??i v?i d?u th? xu?t kh?u b?ng ???ng bi?n c?a Nga ?a? có hi?u l?c t? ngày 5/12. M??i ?ay, Phó Th? t??ng Nga N?-v?c cho bi?t, chính sách “gi?i h?n giá d?u” c?a các n??c ph??ng Tay nh??m va?o Nga là v? hi?u, là s? can thi?p th? b?o ???i v??i th? tr??ng, trái v?i t?t c? các quy t?c do T? ch?c Th??ng m?i th? gi?i ??t ra.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>