• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   Ch? t?ch n??c Trung Qu?c T?p C?n Bình có bài vi?t ??ng trên truy?n th?ng A-r?p Xê-út
    M?i nh?t:2022-12-08 18:10:05   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   \

   Nga?y 8/12, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh có bài vi?t nhan ?ê? “Kê? th??a tình h??u nghi? nghi?n n?m, cu?ng sa?ng ta?o t??ng lai t??t ?e?p” ??ng trên “Ba?o Riyadh” A-ra?p Xê-u?t.

   Ba?i ba?o viê?t, giao l?u gi??a Trung Qu??c va? ca?c n???c A-ra?p b??t ngu??n t?? h?n 2000 n?m tr???c. Sau khi b??c va?o thê? ky? XXI, quan hê? Trung Qu??c và các n??c A-ra?p th??c hiê?n tiê?n lên trong b??i ca?nh diê?n biê?n ph??c ta?p c?a qu??c tê?, tin ca?y chi?nh tri?, cu?ng co? l??i v? kinh t?, giao l?u h?c h?i gi??a hai nê?n v?n minh pha?t triê?n v???t ba?c mang ti?nh li?ch s?? ca? vê? chiê?u sau la?n chiê?u r??ng. Trong ti?nh hi?nh m??i, Trung Qu??c va? ca?c n???c A-ra?p se? kê? th??a tinh tha?n h??u nghi?, cu?ng siê?t tay xay d??ng c??ng ???ng cu?ng chung va?n mê?nh Trung Qu??c – các n??c A-ra?p trong th??i ?a?i m??i.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>