• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   B?? Chi?nh tri? Trung ??ng ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c triê?u ta?p h??i nghi? phan ti?ch nghiên c??u c?ng ta?c kinh tê? n?m 2023, nghiên c??u b?? tri? c?ng ta?c xay d??ng ta?c phong ?a?ng, nê?n chi?nh tri? liêm chi?nh va? ch??ng tham nhu?ng
    M?i nh?t:2022-12-08 18:05:41   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Nga?y 6/12, B?? Chi?nh tri? Trung ??ng ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c triê?u ta?p h??i nghi?, phan ti?ch nghiên c??u c?ng ta?c kinh tê? n?m 2023; l??ng nghe ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a U?y ban Kiê?m tra Ky? lua?t Trung ??ng – U?y ban Gia?m sa?t Nha? n???c, nghiên c??u b?? tri? c?ng ta?c xay d??ng ta?c phong ?a?ng, nê?n chi?nh tri? liêm chi?nh va? ch??ng tham nhu?ng n?m 2023. T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh ch? trì h??i nghi?.

   H??i nghi? chi? ro?, n?m 2023 pha?i kiên tri? ???t ??n ?i?nh lên ha?ng ?a?u, tiê?n lên trong ??n ?i?nh, tiê?p tu?c th??c thi chi?nh sa?ch ta?i chi?nh ti?ch c??c va? chi?nh sa?ch tiê?n tê? v??ng ch??c, t?ng c???ng s?? ?iê?u ph??i va? ph??i h??p gi??a ca?c chi?nh sa?ch, ?u ho?a biê?n pha?p pho?ng ch??ng di?ch, hi?nh tha?nh h??p l??c cu?ng thu?c ?a?y pha?t triê?n cha?t l???ng cao. Pha?i ?iê?u ph??i la?m t??t ?a?m ba?o cung ca?p va? ??n ?i?nh gia? ca? ca?c m??t ha?ng liên quan ?ê?n dan sinh, ?a?m ba?o cung ??ng than ?a?, ?iê?n, da?u khi? va? va?n chuyê?n, quan tam ti?nh hi?nh s??ng va? la?m viê?c cu?a quan chu?ng co? hoa?n ca?nh kho? kh?n, ?a?m ba?o tra? l??ng cho lao ???ng n?ng dan, kha?n tr??ng la?m t??t c?ng ta?c an toa?n lao ???ng va? pho?ng ch??ng, gia?m nhe? thiên tai, gi? gìn s? ha?i ho?a va? ??n ?i?nh cu?a xa? h??i.

   H??i nghi? chi? ro?, Trung Qu??c d??c s??c qua?n ly? ?a?ng nghiêm minh toa?n diê?n trong nhiê?u n?m qua, cu??c chiê?n ch??ng tham nhu?ng thu ????c th??ng l??i a?p ?a?o va? ????c cu?ng c?? toa?n diê?n, nh?ng va?n ch?a ?ê?n lu?c tha?nh c?ng hoa?n toa?n. Pha?i kiên tri? tinh tha?n t?? ca?ch ma?ng chi?nh mi?nh m??t ca?ch triê?t ?ê?, gia?nh th??ng l??i trong cu??c chiê?n c?ng kiên ch??ng tham nhu?ng trong th??i gian da?i. Pha?i hoa?n thiê?n hê? th??ng gia?m sa?t cu?a ?a?ng va? Nha? n???c, t?ng c???ng hiê?u qua? gia?m sa?t ng???i ???ng ?a?u va? ban la?nh ?a?o.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>