• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Lê? truy ?iê?u ???ng chi? Giang Tra?ch Dan diê?n ra tro?ng thê? ta?i ?a?i lê? ????ng Nhan dan ?? B??c Kinh – T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh ?o?c ?iê?u v?n
    M?i nh?t:2022-12-07 17:59:56   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Sa?ng nga?y 6/12, Trung ??ng ?a?ng, U?y ban Th???ng vu? Qu??c h??i, Qu??c vu? viê?n, Chi?nh hiê?p toa?n qu??c, Quan u?y Trung ??ng Trung Qu??c t?? ch??c tro?ng thê? Lê? truy ?iê?u ???ng chi? Giang Tra?ch Dan ta?i ?a?i lê? ????ng Nhan dan ?? B??c Kinh. Ca?c ???ng chi?: Ta?p Ca?n Bi?nh, Ly? Kh??c C???ng, La?t Chiê?n Th?, U?ng D??ng, Ly? C???ng, Triê?u La?c Tê?, V??ng H?? Ninh, Ha?n Chi?nh, Tha?i Ky?, ?inh Tiê?t T???ng, Ly? Hy, V??ng Ky? S?n tham d?? Lê? truy ?iê?u.

   H?m nay, toa?n qu??c Trung Qu??c treo c?? ru?, ng??ng ca?c hoa?t ???ng vui ch?i gia?i tri? c?ng c??ng.

   ?u?ng 10 gi?? sa?ng, gi?? B??c Kinh, Lê? truy ?iê?u ???ng chi? Giang Tra?ch Dan b??t ?a?u diê?n ra. Toàn th? h??i tr???ng ???ng nghiêm trang, m??c niê?m 3 phu?t. Ma?nh ?a?t Trung Hoa chi?m trong n??i tiê?c th??ng, h?n ty? dan ???ng nghiêm trang, t???ng nh?? ???ng chi? Giang Tra?ch Dan. Ca?c loa?i xe ? t?, ta?u ho?a, ta?u thuyê?n va? hê? th??ng ba?o ???ng pho?ng kh?ng hu? co?i vang t?n tr?i xanh.

   T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c, Chu? ti?ch Quan u?y Trung ??ng Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?o?c ?iê?u v?n ta?i Lê? truy ?iê?u. Trong ?iê?u v?n, T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh ?a?nh gia? cao cu??c ???i vinh quang va? nh??ng c?ng tra?ng l??n lao cu?a ???ng chi? Giang Tra?ch Dan. T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh chi? ro?, trong 13 n?m sau khi kê?t thu?c H??i nghi? Trung ??ng 4 kho?a XIII, ???ng chi? Giang Tra?ch Dan la?nh ?a?o Trung Qu??c bi?nh ti?nh ??ng pho? ca?c s?? kiê?n ???t xua?t qu??c tê? liên quan ?ê?n chu? quyê?n va? an ninh cu?a Trung Qu??c, v???t qua ca?c kho? kh?n va? ru?i ro trong ca?c li?nh v??c chi?nh tri?, kinh tê? va? gi??i thiên nhiên, nha?t la? ?a? la?nh ?a?o Trung Qu??c ch??ng cho?i nh??ng ta?c ???ng t?? khu?ng hoa?ng ta?i chi?nh chau A?, kh??c phu?c thiên tai lu? lu?t ???c biê?t nghiêm tro?ng n?m 1998, ?a?m ba?o c?ng cu??c ca?i ca?ch m?? c??a va? s?? nghiê?p xay d??ng hiê?n ?a?i ho?a xa? h??i chu? nghi?a tiê?n lên theo ?u?ng h???ng.

   T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh chi? ro?, Trung ??ng ?a?ng kêu go?i toa?n ?a?ng, toa?n quan va? nhan dan ca?c dan t??c toa?n qu??c Trung Qu??c biê?n n??i ?au th??ng tha?nh s??c ma?nh, kê? th??a chi? h???ng cu?a ???ng chi? Giang Tra?ch Dan, du?ng ha?nh ???ng th??c tê? ba?y to? n??i tiê?c th??ng va? t???ng nh??, kh?ng ng??ng viê?t lên trang s?? m??i vê? pha?t triê?n s?? nghiê?p cu?a ?a?ng va? Nha? n???c trên con ????ng xa? h??i chu? nghi?a ???c s??c Trung Qu??c.

   Cu??i cu?ng, T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh cho biê?t, chu?ng ta ?a? vi?nh biê?t ???ng chi? Giang Tra?ch Dan. Tên tu??i, c?ng tra?ng, t? t???ng va? phong ??? cu?a ???ng chi? se? ma?i ma?i ????c ghi va?o s?? sa?ch, ????c ghi nh?? trong lo?ng dan. Toa?n ?a?ng, toa?n quan, nhan dan ca?c dan t??c toa?n qu??c Trung Qu??c pha?i ?oa?n kê?t ch??t che? h?n xung quanh Trung ??ng ?a?ng, pha?n ?a?u v??n lên, du?ng ca?m tiê?n lên, ?oa?n kê?t va? pha?n ?a?u vi? xay d??ng toa?n diê?n qu??c gia xa? h??i chu? nghi?a hiê?n ?a?i, thu?c ?a?y toa?n diê?n s?? phu?c h?ng vi? ?a?i cu?a dan t??c Trung Hoa.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>