• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Khai m?c H?i ngh? tr?c tuy?n chuyên gia Di?n ?àn H??ng S?n B?c Kinh n?m 2022
    M?i nh?t:2022-12-02 17:48:44   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:Xinhua

   Theo Tan Hoa x?: T?i 1/12, H?i ngh? tr?c tuy?n chuyên gia Di?n ?àn H??ng S?n B?c Kinh n?m 2022 ?? di?n ra t?i B?c Kinh.

   H?i ngh? l?n này t?p trung th?o lu?n các v?n ?? nh? an ninh khu v?c chau á – Thái Bình D??ng, xung ??t khu v?c, trách nhi?m n??c l?n, l?i ích c?a các n??c ?ang phát tri?n, phát tri?n khoa h?c c?ng ngh?, di?n bi?n hình thái chi?n tranh, t?ng c?ng thi?t k? 6 ch? ?? th?o lu?n, m?i 42 chuyên gia h?c gi? c?a 14 n??c và 1 t? ch?c qu?c t? t? t?u trên “?ám may”, cùng trao ??i v?n ?? an ninh hóc búa, cùng tìm ki?m gi?i pháp t?t cho hòa bình, cùng th?o lu?n v? con ???ng ???ng h?p tác. Ch? t?ch Viê?n Nghiên c??u Khoa h?c quan s? Trung Qu?c, Giám ??c Vi?n Khoa h?c quan s? Quan Gi?i phóng Nhan dan Trung Qu?c D??ng H?c Quan phát bi?u t?i l? khai m?c cho bi?t, h?i ngh? t?p trung vào ch? ?? “thúc ??y Sáng ki?n An ninh toàn c?u cùng b?o v? hòa bình và phát tri?n” ?? thu?n theo nguy?n v?ng chung c?u mong hòa bình, tìm ki?m phát tri?n, thúc ??y h?p tác c?a c?ng ??ng qu?c t?.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>