• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
   Th??ng m?i rau qu? Vi?t - Trung kh?ng ng?ng m? r?ng v? ch?t và l??ng
    M?i nh?t:2022-11-29 18:06:26   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Là nh?ng n??c láng gi?ng có ???ng biên gi?i dài c? trên b? và trên bi?n, quan h? th??ng m?i gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c ?? có t? r?t lau, là m?i quan h? g?n bó h?u c?, cùng d?a vào nhau ?? phát tri?n. Th?i gian g?n ?ay, giao l?u n?ng s?n gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c duy trì ?à t?ng tr??ng m?nh m?, kh?ng ng?ng m? r?ng v? c? ch?t và l??ng, là ?i?m sáng trong quan h? kinh t? gi?a 2 n??c trong b?i c?nh d?ch b?nh COVID-19 ph?c t?p cùng nhi?u bi?n ??ng trong khu v?c c?ng nh? trên th? gi?i.

   Tr? l?i ph?ng v?n c?a ?ài chúng t?i, ?ng Nguy?n Thanh Bình, Ch? t?ch Hi?p h?i Rau qu? Vi?t Nam cho bi?t: N?m 2022, Trung Qu?c ti?p t?c m? c?a nh?p kh?u cho m?t s? m?t hàng n?ng s?n c?a Vi?t Nam nh? s?u riêng, chanh leo và g?n ?ay nh?t là chu?i t??i. Ng??c l?i, phía Vi?t Nam trong 9 tháng ??u n?m c?ng t?ng nh?p kh?u rau qu? t? Trung qu?c lên ??n 77% so v?i cùng k? n?m 2021, n?u ti?p t?c v?i t?c ?? này kim ng?ch nh?p kh?u rau qu? c?a Vi?t Nam t? th? tr??ng Trung Qu?c có th? t?ng t?i 100% vào cu?i tháng 12/2022.

   “?ay là nh?ng ??ng thái tích c?c cho th?y th??ng m?i rau qu? gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c v?n kh?ng ng?ng m? r?ng c? v? l??ng và ch?t, b?t ch?p nh?ng khó kh?n và t?n t?i ?ang hi?n di?n trong m?i quan h? gi?a hai bên,” ?ng Nguy?n Thanh Bình nói.

   Trong h?n 20 n?m qua, xu?t nh?p kh?u rau c? qu? gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c kh?ng ng?ng t?ng lên. Theo s? li?u th?ng kê c?a Hi?p h?i Rau qu? Vi?t Nam, t?ng tr??ng v? kim ng?ch xu?t kh?u rau c? qu? t? Vi?t Nam sang Trung Qu?c t?ng bình quan kho?ng 29,8%/n?m, kim ng?ch nh?p kh?u rau c? qu? t? Trung Qu?c vào Vi?t Nam t?ng bình quan 28%/n?m. 

   V? chuyên gia nh?n ??nh, v?i t? cách là m?t n??c láng gi?ng v?i Trung Qu?c, Vi?t Nam có r?t nhi?u l?i th? h?n các qu?c gia khác trong quan h? giao l?u th??ng m?i. Doanh nhan hai n??c có th? th??ng xuyên g?p g?, trao ??i, c?ng nh? kh?ng m?t nhi?u th?i gian ?? tr?c ti?p gi?i quy?t nh?ng phát sinh trong quan h? bu?n bán gi?a 2 bên. Vi?t Nam và Trung Qu?c có c? biên gi?i trên b? và trên bi?n nên vi?c v?n chuy?n hàng hóa xu?t nh?p kh?u nhanh h?n, chi phí th?p h?n.  

   Bên c?nh ?ó, ng??i dan Vi?t Nam và Trung Qu?c có nh?ng t??ng ??ng v? v?n hóa, n?p s?ng và tiêu dùng. Vi?c hi?u r? nhau v? phong t?c, t?p quán, thói quen tiêu dùng giúp cho quan h? th??ng m?i rau qu? gi?a hai bên thu?n l?i h?n.

   “Trung Qu?c lu?n là th? tr??ng tiêu th? rau qu? l?n nh?t c?a Vi?t Nam trong quá kh? và c? trong t??ng lai,” ?ng Nguy?n Thanh Bình kh?ng ??nh.  

   Do m?t vài y?u t? khách quan, m?c t?ng tr??ng kim ng?ch xu?t kh?u rau qu? t? Vi?t Nam sang Trung Qu?c t? 2019 ??n nay gi?m ?áng k?. Nguyên nhan ch? y?u là do xu?t kh?u rau qu? tr??c ?ay ph?n l?n theo hình th?c ti?u ng?ch, nay hình th?c này ?? gi?m m?nh trong khi xu?t kh?u chính ng?ch t?ng tr??ng kh?ng t??ng x?ng do s? chuy?n ??i ?òi h?i có th?i gian.

   Nguyên nhan th? hai là do các bi?n pháp phòng ch?ngd?ch COVID-19 c?a Trung qu?c còn r?t ch?t ch?, vi?c b?t bu?c th?c hi?nkhiê?n các th? t?c ki?m tra giám sát ??i v?i hàng ho?a xua?tnh?p kh?u t?n nhi?u th?i gian và chi phí h?n so v?i nh?ng n?m tr??c ?ay.

   Tuy nhiên, nh? s? n? l?c c?a c? hai bên, tri?n v?ng cho quan h? th??ng m?i Vi?t – Trung v?n t??i sáng. Quan h? song ph??ng ti?p t?c ???c c?i thi?n và nang cao, v?i nh?ng b??c ti?n m?i th? hi?n qua 13 v?n b?n bao g?m nhi?u l?nh v?c v?a ???c ky k?t gi?a 2 n??c nhan chuy?n th?m Trung Qu?c c?a T?ng Bí th? ??ng C?ng s?n Vi?t NamNguy?n Phú Tr?ng, k? v?ng s? thúc ??y quan h? th??ng m?i Vi?t - Trung lên m?t c?t m?c m?i trong t??ng lai g?n.

   “Trên n?n t?ng ?ó, ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u rau qu? gi?a Vi?t Nam và Trung Qu?c s? ph?c h?i và t?ng tr??ng m?nh m? h?n, ??c bi?t khi d?ch COVID-19 t?i Trung Qu?c ???c ki?m soát hoàn toàn,” v? chuyên gia bày t?, kh?ng ??nh ti?m n?ng c?a l?nh v?c này còn r?t d?i dào, phong phú.

   V?i trình ?? phát tri?n ngày càng cao, Trung Qu?c kh?ng còn là th? tr??ng d? tính nh? tr??c. ??i v?i rau c? qu? nh?p kh?u, Trung Qu?c ?? ??a vào áp d?ng r?t nhi?u các quy ??nh nh? c?p m? s? vùng tr?ng (tr?ng tr?t, ch?m sóc, thu hái), m? s? c? s? ?óng gói, m? s? doanh nghi?p nh?p kh?u, an toàn v? sinh th?c ph?m, truy xu?t ngu?n g?c... Vì v?y các ho?t ??ng trong ngành rau qu? c?a Vi?t Nam t? s?n xu?t, ch? bi?n, b?o qu?n, tiêu th? c?ng ?ang thay ??i cho phù h?p. Các h? s?n xu?t, các h?p tác x?, các doanh nghi?p xu?t nh?p kh?u c?a Vi?t Nam nay ?? hi?u r? vi?c tuan th? các quy ??nh c?a th? tr??ng Trung Qu?c, và ?ang t?ng ngày t?ng gi? nang cao n?ng l?c c?a mình ?? ?áp ?ng yêu c?u ch?t ch? h?nnhu ca?uc?a th? tr??ng Trung Qu?c.

   Hi?n Trung Qu?c m?i m? c?a cho 13 lo?i trái cay c?a Vi?t Nam theo ???ng chính ng?ch. Trong khi ?ó, Vi?t Nam còn r?t nhi?u các s?n ph?m rau, c?, qu? khác mà ng??i tiêu dùng Trung Qu?c v?n có nhu c?u r?t l?n.

   “Mong r?ng hai bên s? ti?p t?c ph?i h?p xem xét m? c?a cho nhi?u s?n ph?m rau c? qu? c?a Vi?t Nam, ??ng th?i có nhi?u bi?n pháp ??n gi?n hoá th? t?c xu?t nh?p kh?u, thu?n l?i hoá c?ng tác v?n chuy?n…?? th??ng m?i rau c? phát tri?n lành m?nh h?n n?a,” ?ng Nguy?n Thanh Bình bày t? k? v?ng.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>