• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
   M?i l??ng duyên v?n h?c v?i nha? v?n L? T?n cu?a ba th? h? h?c gi? Vi?t Nam
    M?i nh?t:2022-11-24 20:12:50   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

   L? T?n là m?t trong nh?ng nhà v?n hi?n ??i Trung Qu??c quen thu?c ???i v?i ca?c ba?n ???c gia? Vi?t Nam. Nha? v?n L? T?n kh?ng ch? là nh?p c?u chính cho s? giao l?u v?n h?c gi?a Trung Qu?c và Vi?t Nam, mà các tác ph?m c?a ?ng co?n g?n li?n v?i s? nghi?p ??u tranh gi?i phóng cu?a dan t?c Vi?t Nam. Nhi?u th? h? trong gi?i v?n h?c Vi?t Nam d??ng nh? ??u g?n bó ch?t ch? v?i nha? v?n L? T?n và tác ph?m c?a ?ng.

   Nói ??n vi?c ph? bi?n các tác ph?m c?a nha? v?n L? T?n ? Vi?t Nam, chúng ta ph?i nh?c ??n ?ng ???ng Thai Mai, nhà v?n, nhà phê bình, d?ch gi? và nhà nghiên c?u L? T?n c?a Vi?t Nam. ?ng ???ng Thai Mai ???c gi?i v?n h?c Vi?t Nam coi là d?ch gi? ??u tiên gi?i thi?u n?n v?n h?c m?i c?a Trung Qu?c vào Vi?t Nam. N?m 1943, m?t s? truy?n ng?n nh? “AQ chính truy?n”, "C? d?i" và m?t s? bài ti?u lu?n c?a nha? v?n L? T?n do nhà Hán h?c ??ng Thai Mai d?ch ra tha?nh ti?ng Vi?t ?a? l?n l??t ???c ??ng trên t?p chí "Thanh Ngh?"; N?m sau, cu?n “Cu?c ??i và s?? nghiê?p v?n ho?c cu?a nha? v?n L? T?n” c?a ?ng ??ng Thai Mai chính th?c xu?t b?n, là c?ng trình nghiên c?u ??u tiên v? nha? v?n L? T?n ? Vi?t Nam, ?? th?i m?t lu?ng gió m?i vào l?nh v?c v?n h?c m??i” ? Vi?t Nam.

   L?n ??u tiên ?ng ??ng Thai Mai ti?p xúc v?i tác ph?m c?a nha? v?n L? T?n là khi ?ng tìm th?y t?p chí "V?n h?c" do Th??ng H?i xu?t b?n ? m??t hi?u sách ? ph? ??ng Xuan. Tuy nhiên, quy?n t?p chí mà ?ng ??ng Thai Mai phát hi?n l?i là s? ??c bi?t ?? t???ng nh? nha? v?n L? T?n qua ??i. ???i v??i ?ng ??ng Thai Mai, ?iê?u  ?a?ng tiê?c la? la?n ??u tiên ti?p xúc v?i ta?c pha?m cu?a nha? v?n L? T?n chi?nh la? khi hay tin nha? v?n L? T?n qua ??i. Tuy nhiên, ?ay la? ?iê?u may m?n ???i v??i ca?c ??c gi? Vi?t Nam, vì t? ?ó, v?i nhi?u c?m xúc l?n l?n, ?ng ??ng Thai Mai, ?? b??t ?a?u chuyên tam nghiên c?u vê? nha? v?n L? T?n. Sau n?m 1942, ??c gi? Vi?t Nam b?t ??u tìm hi?u s? nghi?p v?n ho?c sa?ng chói c?a nha? v?n L? T?n qua các bài báo, bài gi?i thi?u và nghiên c?u c?a ?ng ??ng Thai Mai.

   Tám m??i n?m sau, c? Nguy?n Thu Hiê?n ngoài b?n m??i tu??i, ?a? m? m?t bu?i gi?ng h?c thu?t v?i ch? ?? "L? T?n và Vi?t Nam" cho các giáo viên và sinh viên c?a Trung tam Nghiên c?u Vi?t Nam c?a ??i h?c Ngo?i ng? B?c Kinh, Trung Qu??c. V?i t? cách là Phó tr??ng khoa V?n h?c c?a Tr???ng Khoa ho?c x? h??i nhan v?n cu?a ??i h?c Qu?c gia Hà N?i, t?? tinh th?n v?n h?c c?a nhà v?n L? T?n g?m b?n khía c?nh la? nha? v?n L? T?n và v?n h?c Trung Qu?c th? k? 20 ta?i Vi?t Nam, b?n d?ch cu?a ta?c pha?m v?n h?c cu?a nha? v?n L? T?n ta?i Vi?t Nam, than ph?n kép và t?m nhìn kép c?a nha? v?n L? T?n trong gi?i nghiên c?u d?ch thu?t, c? Nguyê?n Thu Hiê?n ?? di?n gi?i cho giáo viên và sinh viên Trung Qu?c vê? qua? tri?nh ti?p nh?n nha? v?n L? T?n ta?i Vi?t Nam, ?i sau tìm hi?u vê? m?i quan h? gi?a tác ph?m c?a nha? v?n L? T?n và Vi?t Nam, ??ng th?i gi?i thích ?nh h??ng c?a tinh th?n nha? v?n L? T?n ??i v?i gi?i v?n h?c Vi?t Nam. C? Nguyê?n Thu Hiê?n cho biê?t: "? Vi?t Nam, b?n d?ch các tác ph?m nha? v?n L? T?n và cái tên ?ng ??ng Thai Mai g??n bo? v?i nhau. Th?ng qua nghiên c?u d?ch thu?t các tác ph?m nha? v?n L? T?n c?a ?ng ??ng Thai Mai, chúng ta có th? th?y r? ki?n th?c c?a ?ng ??ng Thai Mai ??i v?i tác ph?m cu?a nha? v?n L? T?n thê? hiê?n quan ni?m nghiên c?u d?ch thu?t là “?a?i v?n ha?o trên v?n ?àn th? gi?i".

   Gi?ng nh? nhi?u ??c gi? Vi?t Nam, chi? Nguyê?n Thi? Ph??ng, m?t h?c gi? tr? vê? Ha?n ho?c cu?a Viê?t Nam, giáo viên cu?a tr???ng ??i h?c S? ph?m B?c Kinh, c?ng biê?t các tác ph?m c?a nha? v?n L? T?n th?ng qua ?ng ??ng Thai Mai. Khi ? tr??ng trung h?c, chi? ?? ??c r?t nhi?u tác ph?m c?a nha? v?n L? T?n trong ?o? co? "Thu??c", sau ?ó là "Nh?t ky Ng??i ?iên", "AQ Chi?nh truyê?n", "Chu?c Phúc"... T? ?ó, ch? c?ng k?t duyên v?i v?n h?c Trung Qu?c.

   ?? hi?u h?n v? nha? v?n L? T?n, ch? Nguyê?n Thi? Ph??ng ?? ??n Thi?u H?ng, quê h??ng c?a nha? v?n L? T?n, ?? tìm hi?u v? th?i th? ?u và quá trình tr??ng thành c?a nhà v?n L? T?n, c?ng nh? nh?ng cau chuy?n l?ch s? ??ng sau trong sáng tác v?n h?c c?a ?ng. Ch? Nguyê?n Thi? Ph??ng c?m th?y r?ng nh?ng cau chuy?n ?ó kh?ng ph?i là tác ph?m h? c?u d?a trên trí t??ng t??ng. Ch? Nguyê?n Thi? Ph??ng cho biê?t: “Nha? v?n L? T?n kh?ng ch? là ng??i sáng l?p n?n v?n h?c hi?n ??i Trung Qu?c, mà còn là ?a?i v?n ha?o ?? khiê?n gi?i v?n h?c th? gi?i tha?n phu?c. ?ng dám phan tích nh?ng m?t t?i c?a x? h?i lúc b?y gi?, ph?n ánh t?m lòng bao dung lo cho n??c lo cho dan c?a ?ng, ?ng mong ??t n??c, dan t?c tr? nên t?t ??p h?n, có th? t? mình th?c t?nh, t? c?u mình. M?t ng??i kh?ng bi?t và kh?ng nh?y c?m v?i m?i th? x?y ra, se? kh?ng th? vi?t ra nh??ng ki?t tác v?n h?c nh? v?y.”

   V??i tinh th?n nh? va?y, m??i khi?n L? T?n tr? thành m?t nhà v?n t?m c? th? gi?i, cu?ng khi?n ca?c ba?n Vi?t Nam ch?p nh?n nha? v?n L? T?n và các tác ph?m c?a ?ng. ?úng nh? c? Nguy?n Thu Hiê?n ?? nói: “Nha? v?n L? T?n la? m?t nhà v?n có nhi?u thành t?u, cu?ng la? m?t hình t??ng v?n h?c co? n?i hàm phong phu?. Các b?n d?ch tác ph?m c?a nha? v?n L? T?n ???c coi là b?n d?ch kinh ?i?n c?a Vi?t Nam,  ???c ??a vào sách giáo khoa c?p trung h?c ph? th?ng và giáo trình v?n h?c t?i các tr??ng ??i h?c ? Vi?t Nam. ”

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>