• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Cha?n h?ng n?ng th?n do ??ng C?ng s?n Trung Qu?c l?nh ??o mang l?i l?i ích thi?t th?c cho n?ng dan
    M?i nh?t:2022-10-20 21:08:50   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Trong báo cáo chi?nh tri? trình bày t?i ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XX cu?a ??ng C?ng s?n Trung Qu?c, T??ng Bi? th? T?p C?n Bình nêu ro?, "10 n?m qua, Trung Qu??c ?? tr?i qua ba s? ki?n l?n có y ngh?a hiê?n th?c quan tro?ng và y ngh?a l?ch s? sau s?c ??i v?i s? nghi?p c?a ??ng và nhan dan: trong ?ó co? vi?c hoàn thành c?ng cu?c c?ng kiên thoát nghèo, xay d?ng x? h?i kha? gia? toàn di?n, th??c hiê?n  m?c tiêu pha?n ?a?u 100 n?m th?? nha?t.

   “Xóa ?ói gi?m nghèo chi?nh xa?c”và“cha?n h?ng n?ng th?n” ???c coi là bi?n pháp quan tr?ng ?? hoàn thành c?ng cu?c c?ng kiên thoát nghèo và xay d?ng x? h?i kha? gia? toàn di?n t?i Trung Qu?c lu?n thu hút s? quan tam c?a ca?c gi??i x? h?i ? Vi?t Nam. Nhi?u cán b?, chuyên gia và h?c gi? c?a ??ng và Chính ph? Vi?t Nam ?? ??n Trung Qu?c ?? tìm hi?u v? nh?ng cau chuy?n sinh ??ng v? xóa ?ói gi?m nghèo và cha?n h?ng ? ?ay, ??ng th?i ch?ng ki?n nh?ng l?i ích thi?t th?c do s? l?nh ??o c?a ??ng C?ng s?n Trung Qu?c mang l?i cho ba? con n?ng dan.

   Tháng 6 n?m 2018, TS. Nguy?n Tri Th?c, ?y viên Ban Biên t?p, Tr??ng ban Chuyên ?? và Chuyên san, T?p chí C?ng s?n Viê?t Nam và các thành viên c?a ?oàn ?a?i biê?u Vi?t Nam ?? ??n th?n C?ng Th?, huyê?n B??ng Khê, thành ph? To?i Ninh, t?nh T? Xuyên, Trung Qu??c, g??p ?ng T???ng ??t Gia, Bi? th? chi b? cu?a th?n na?y. ???c bi?t, n?m 2007, sau khi la?p nghiê?p nhiê?u n?m va? ?a? tr?? tha?nh ?a?i gia ta?i B??c Kinh, ?ng T???ng ??t Gia quyê?t ?i?nh mang ha?ng chu?c triê?u Nhan dan tê? vê? quê, da?n d??t ba? con v??n lên la?m gia?u th?ng qua tr?ng Thiên Diê?p Pha?t Liên (hoa sen nghìn cánh), m?t lo?i cay có giá tr? kinh t? khi v?a có th? làm c?nh và v?a có th? làm d??c li?u. Sau 13 n?m c?n cù lao ??ng, thu nh?p bình quan ??u ng??i t?ng g?n ch?c l?n, h? nào c?ng xay nhà m?i, c? làng ??u tr?ng Thiên Diê?p Pha?t Liên. S? thay ??i ngày càng thu hút nhi?u khách du l?ch, cu?ng ?? thu hút s? chú y c?a TS. Nguy?n Tri Th??c và ?oàn ??i bi?u Vi?t Nam. Sau khi tr? v? Vi?t Nam, TS. Nguy?n Tri Th?c ?? ??ng m?t bài báo dài trên “T?p chí C?ng s?n”, ghi l?i cau chuy?n xóa ?ói gi?m nghèo và cha?n h?ng ? ?ay.

   Th?n C?ng Th? là hình ?nh thu nh? c?a s? chuy?n ??i n?ng th?n ?? Trung Qu?c. ??u n?m 2021, Trung Qu?c tuyên b? gia?nh th?ng l?i toàn di?n trong c?ng cu?c c?ng kiên thoát nghèo, tr?ng tam c?a c?ng tác “Tam n?ng” Trung Qu?c ?? chuy?n sang thúc ??y toàn di?n cha?n h?ng n?ng th?n mang ti?nh l?ch s?. ?ài truy?n hình Qu?c gia c?a Vi?t Nam ?? ph?ng v?n nh?ng ng??i dan t?i Van Nam, T? Xuyên Trung Qu?c, chia se? "kinh nghiê?m làm giàu" cu?a ng??i thoa?t nghèo. Bà Nguy?n Th? Lan H??ng, Phó T?ng biên t?p t?p chí "Tri?t h?c" c?a Vi?n Khoa h?c x? h?i Vi?t Nam cho bi?t: "??ng C?ng s?n Trung Qu?c du?ng t? t??ng phát tri?n "l?y ng??i dan làm trung tam" ?ê? chi? ?a?o thúc ??y ch?n h?ng n?ng th?n, mang l?i l?i ích cho n?ng dan, r?t ?áng ?? ho?c ho?i va? tham kh?o.

   Nh?ng n?m g?n ?ay, th?ng qua m? hình “Chi b? ??ng + h?p tác x? + c?ng ty + n?ng dan” ?? pha?t triê?n kinh t? t?p th? ?? tr? thành gi?i pháp thành c?ng trong c?ng cu?c cha?n h?ng n?ng th?n c?a Trung Qu?c. Tháng 7 n?m 2019, ?oàn cán b? c?p cao c?a ??ng va? Chi?nh phu? Vi?t Nam ?? ??n làng ?ào Viên, thành ph? H?i Ninh, t?nh Chi?t Giang ?? ?i?u tra nghiên c??u c?ng tác xay d?ng ??ng da?n d??t c?ng viê?c cha?n h?ng n?ng th?n. ?ng Kim Chi?nh Hoa, Bí th? Chi b? th?n ?a?o Viên ?? thành l?p 3 "x??ng cu?ng la?m gia?u" qua vi?c ??a vào các doanh nghi?p th??ng m?i ?i?n t? n?ng nghi?p, cung c?p h?n 400 "vi?c làm ngay t?i c??a nhà" cho lao ??ng n?ng th?n nhàn r?i, giúp n?ng dan t?ng thu nh?p h?n 12 tri?u Nhan dan t?, t?ng thu nh?p trung bình ?a?u ng???i 48 nghi?n nhan dan t?/n?m. ?ng Kim Chi?nh Hoa chia s? v?i các ??ng chí Vi?t Nam: "Làm t?t c?ng cu?c cha?n h?ng n?ng th?n thì s? da?n d??t c?a c?ng tác xay d?ng ??ng là c?n ba?n, ?iê?u c?t l?i là khiê?n ng??i dan co? ca?m gia?c thu hoa?ch, thê? m??i hun ?úc nên linh h?n c?a vi?c cha?n h?ng n?ng th?n. "

   V? v?n ?? này, ba? Lê Th? My? Duyên, h?c gi? Vi?n Khoa h?c Chính tr? Qu?c gia H? Chí Minh Vi?t Nam cho biê?t, " Kiên trì thúc ??y xay d?ng t? ch?c Trung ??ng, t? ch?c ??a ph??ng và t? ch?c c? s? t? chi?u d?c, qu?n ly ??ng viên nghiêm minh và thi?t th?c, kiên trì làm t?t xay d?ng ??ng t?i khu v?c n?ng th?n, ??ng viên t? ch?c ??ng và ??ng ??o ??ng viên, cán b? d?n than vào các nhi?m v? quan tr?ng nh? c?ng kiên thoát nghèo, ch?n h?ng n?ng th?n… ?a? ?a?t ????c tha?nh t??u ?a?ng kê?.”

   Báo cáo chi?nh tri? c?a ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XX cu?a ??ng C?ng s?n Trung Qu?c ?? ch? r? “T? nay, nhi?m v? tr?ng tam c?a ??ng C?ng s?n Trung Qu?c là ?oàn k?t, l?nh ??o nhan dan các dan t?c c? n??c xay d?ng c???ng qu??c x? h?i ch? ngh?a hi?n ??i toa?n di?ên, th??c hiê?n m?c tiêu pha?n ?a?u 100 n?m th? hai, thúc ??y toàn di?n s? phu?c h?ng v? ??i c?a dan t?c Trung Hoa v?i hi?n ??i hóa ki?u Trung Qu?c." Hàng tr?m tri?u ng??i dan Trung Qu?c ?ang thi?t than c?m nh?n ???c nh?ng thay ??i thiê?t th??c do nhiê?m vu? này c?a ??ng C?ng s?n Trung Qu?c  mang l?i cho cu?c s?ng c?a mình.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>