• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   EU d? ??nh ki?n ngh? các n??c thành viên gi?m s? ph? thu?c vào chu?i c?ng nghi?p và chu?i cung ?ng c?a Trung Qu?c
    M?i nh?t:2022-10-19 23:09:33   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Tr??c vi?c có tin ??a cho bi?t c? quan ngo?i giao c?a EU chu?n b? ki?n ngh? các n??c thành viên gi?m s? ph? thu?c vào Trung Qu?c trên ph??ng di?n chu?i c?ng nghi?p và chu?i cung ?ng, Ng??i phát ng?n B? Ngo?i giao Trung Qu?c U?ng V?n Ban ngày 17/10 cho bi?t, hành vi ??t ra h?n ch? xu?t phát t? m?c ?ích chính tr? s? qu?y nhi?u h?p tác qu?c t? liên quan, ?nh h??ng t?i s? ?n ??nh c?a chu?i c?ng nghi?p và chu?i cung ?ng, kh?ng có l?i cho s? phát tri?n c?a nga?nh c?ng nghi?p, càng kh?ng phù h?p v?i l?i ích c?a b?t k? qu?c gia nào.

   ?ng U?ng V?n Ban nêu r?, h?p tác Trung Qu?c – EU xa r?ng h?n c?nh tranh, ?úng nh? Cao u?y Liên minh chau ?u v? Chính sách ???i ngo?i và an ninh B?-ren (Borell) tr??c ?ó phát bi?u r?ng, vai trò c?a hàng hóa Trung Qu?c phát huy trong vi?c ki?m soát l?m phát l?n h?n nhiê?u so v?i t?t c? các ngan hàng trung ??ng trên toàn c?u c?ng l?i.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>