• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   B? Ngo?i giao Trung Qu?c: “M?t vành ?ai, m?t con ???ng” v??t qua t? duy c? ch?i trò ??a chính tr?, t?o nên ki?u m?u m?i trong h?p tác qu?c t?
    M?i nh?t:2022-10-19 23:03:29   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Ngày 18/10, t?i bu?i h?p báo th??ng k?, Ng??i phát ng?n B? Ngo?i giao Trung Qu?c U?ng V?n Ban ch? r?, “M?t vành ?ai, m?t con ???ng” v??t qua t? duy c? ch?i trò ??a chính tr?, ?? t?o nên ki?u m?u m?i trong h?p tác qu?c t?.

   Tin cho bi?t, sáng ki?n “M?t vành ?ai, m?t con ???ng” ??a ra trong 9 n?m qua, ?? gay ti?ng vang l?n trên ph?m vi toàn th? gi?i. ??ng th?i c?ng có bình lu?n cho r?ng, Trung Qu?c thúc ??y h? xay d?ng “M?t vành ?ai, m?t con ???ng” là xu?t phát t? xem xét ??a chính tr?.

   ?ng U?ng V?n Ban cho bi?t, tính ??n cu?i tháng 8/2022, kim ng?ch th??ng m?i hàng hóa gi?a Trung Qu?c và các n??c d?c tuy?n “M?t vành ?ai, m?t con ???ng” l?y k? ??t kho?ng 12 nghìn t? USD, ??u t? tr?c ti?p lo?i hình phi tài chính ti?n t? vào các n??c d?c tuy?n v??t 140 t? USD.

   ?ng U?ng V?n Ban ch? r?, ?úng nh? phát bi?u c?a T?ng th? ky Liên H?p Qu?c Gu-tê-rét, “M?t vành  ?ai, m?t con ???ng” và M?c tiêu phát tri?n b?n v?ng gi?ng v? b?n ch?t, có th? ??y nhanh th?c hi?n Ch??ng trình ngh? s? 2030 v? Phát tri?n b?n v?ng, ?? toàn c?u ???c h??ng l?i.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>