• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   T? t???ng m??i trong ?iê?n ti?ch: Nê?n dan chu? nhan dan xuyên su??t ca? qua? tri?nh
    M?i nh?t:2022-10-17 20:13:06   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

   \

   ?a?i h??i ?a?i biê?u toa?n qu??c la?n th?? XX cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c nga?y 16/10 khai ma?c tro?ng thê? ta?i B??c Kinh, Thay m??t Ban Cha?p ha?nh Trung ??ng ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu?c kho?a XIX tri?nh ba?y ba?o ca?o chi?nh tri? v??i ?a?i h??i, T??ng Bi? th? T?p C?n Bình nêu ro?: “Nê?n dan chu? nhan dan xuyên su??t ca? qua? tri?nh la? thu??c ti?nh ba?n cha?t cu?a nê?n chi?nh tri? dan chu? xa? h??i chu? nghi?a, la? nê?n dan chu? r??ng ra?i nha?t, chan th??c nha?t va? hiê?u qua? nha?t”.

   Kha?c v??i dan chu? kiê?u bo? phiê?u “nhan dan ba?u ng???i la?m chu?” cu?a ph??ng Tay, ta?i Trung Qu??c, dan chu? tr???c tiên thê? hiê?n ?? “nhan dan la? ng???i la?m chu?”, mo?i quyê?n l??c qu??c gia thu??c vê? nhan dan, chê? ??? ?a?i h??i ?a?i biê?u nhan dan la? s?? ba?o ?a?m c?n ba?n vê? chê? ??? cho nhan dan la? ng???i la?m chu?. Nê?n dan chu? cu?a Trung Qu?c co?n thê? hiê?n ?? “dan t?? chu?”, viê?c cu?a nhan dan do nhan dan qua?n ly?, viê?c cu?a nhan dan do nhan dan th??c hiê?n. Chê? ??? t?? tri? qua?n chu?ng ?? c? s?? la? ho?n ?a? ta?ng quan tro?ng cu?a nê?n dan chu? nhan dan xuyên su??t ca? qua? tri?nh. Trong khi chê? ??? t?? tri? khu v??c dan t??c la? m??t th??c tiê?n quan tro?ng cu?a nê?n dan chu? nhan dan xuyên su??t ca? qua? tri?nh ta?i khu v??c dan t??c, cu?ng la? m??t sa?ng ta?o vi? ?a?i cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c khi la?nh ?a?o ?a?t n???c th??ng nha?t nhiê?u dan t??c.

   Kha?c v??i “chê? ??? ba?u c??” cu?a ph??ng Tay, nê?n dan chu? cu?a Trung Qu??c ????c thê? hiê?n trong ca? qua? tri?nh va? che phu? toa?n diê?n. Ta?i Trung Qu??c, t?? viê?c nho? cu?a ng???i dan ?ê?n viê?c l??n qu??c gia ?ê?u ????c gia?i quyê?t b??ng hi?nh th??c dan chu? ?? c? s?? va? dan chu? hiê?p th??ng.

   ??n c?? ?a?i h??i ?a?ng la?n th?? XX la?n na?y, la? s?? kiê?n chi?nh tri? quan tro?ng cu?a ?a?ng ca?m quyê?n, ?a?i h??i la? s?? thê? hiê?n s??ng ???ng vê? nê?n dan chu? nhan dan xuyên su??t ca? qua? tri?nh. Tr???c tiên, 2.296 ?a?i biê?u thay m??t h?n 96 triê?u ?a?ng viên d?? ?a?i h??i mang ti?nh ?a?i diê?n r??ng ra?i, ca?c ?a?i biê?u thay m??t va? pha?n a?nh mong mu??n cu?a ?a?ng viên trong ca?c nga?nh va? ca?c li?nh v??c.

   Ngoa?i ra, Trung ??ng ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c co?n triê?u ta?p bu??i to?a ?a?m v??i ca?c nhan si? ngoa?i ?a?ng, nghe y? kiê?n va? kiê?n nghi? cu?a ?a?i diê?n Trung ??ng ca?c ?a?ng pha?i dan chu?, ng???i phu? tra?ch hiê?p h??i doanh nghiê?p ca? n???c va? nhan si? kh?ng ?a?ng pha?i vê? ba?o ca?o chi?nh tri? tri?nh ba?y v??i ?a?i h??i ?a?ng la?n th?? XX.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>