• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   H?c gi? n?i ti?ng Anh cho bi?t: Nh?ng thành t?u c?a Trung Qu?c ?a?t ????c trên nhi?u l?nh v?c trong th?p k? qua ?? ???c c?ng ??ng qu?c t? ?ng h? và ghi nh?n r?ng r?i
    M?i nh?t:2022-10-10 18:12:24   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   \

   Ngày 16/9, trong cu?c ph?ng v?n ??c quy?n cu?a phóng viên ?a?i chu?ng t?i, ?ng Martin Jacques, nhà nghiên c?u c?p cao, h?c gi? n?i ti?ng cu?a Tr???ng ??i h?c Cambridge, Anh cho bi?t, trong 10 n?m qua, Trung Qu?c ?? ??t ???c nh?ng thành t?u phát tri?n ?áng ????c mo?i ng???i ghi nha?n trong các l?nh v?c kinh t?, x? h?i, v.v. ???c c?ng ??ng qu?c t? ?ng h? và ghi nh?n r?ng r?i. Lau nay, Trung Qu?c ?? th? hi?n trách nhi?m c?a mình v?i t? cách là m?t n???c l?n, v?i m?c tiêu thúc ??y xay d?ng c?ng ??ng cu?ng chung va?n mê?nh cu?a nhan loa?i, Trung Qu?c ?? ?? xu?t nhiê?u sáng ki?n nh? "M??t vành ?ai,m??t con ???ng", ?óng góp trí tu? c?a Trung Qu?c vào thúc ??y h?p tác qu?c t?.

   ?ng Martin Jacques ch? ro?,bên ca?nh xo?a nghe?o cu?ng c??c m?t cách toàn di?n, n?n kinh t? Trung Qu?c ?? ti?p t?c t?ng tr??ng. Trong th?p k? qua, Trung Qu??c c?ng ?? th??c hiê?n s? chuy?n ??i t? t?ng tr??ng s?? l??ng sang ch?t l??ng, ??c bi?t là trong l?nh v?c c?ng ngh? cao. ?ng Martin Jacques nh?n m?nh, bên c?nh nh?ng thành t?u phát tri?n kinh t?, x? h?i nêu trên, Trung Qu?c còn r?t n? l?c ??i phó v?i di?ch Covid-19, có th? coi là m?u m??c cu?a th? gi?i.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>